Gulbenes Mākslas skola ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas savu izglītojošo darbību veic saskaņā ar Kultūras ministrijas norādījumiem un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru. Skolā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”.

Savu darbību skola sākusi 1988.gadā, savukārt kopš 2009.gada tā ir Gulbenes novada domes pārraudzībā. Skolas budžetu veido ikgadējā valsts mērķdotācija pedagogu algām, pašvaldības līdzfinansējums, kā arī projektu ietvaros piesaistītie līdzekļi. Audzēkņu vecāki piedalās ar ikmēneša dalības maksu 5,68 Eiro apmērā. Skola ir akreditēta 2014.gada 30.aprīlī uz 6 gadiem.

GULBENES MĀKSLAS SKOLAS MĒRĶI :OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Sekmēt audzēkņu veidošanos par garīgi, fiziski un emocionāli attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību, kura apguvusi izvēlētās mākslas un kultūras jomas pamatus, prot radoši pielietot iegūto pieredzi un atbilstoši savām interesēm spēj turpināt izglītību nākamajā pakāpē.
  • Veidot drošu izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā noteikto mērķu sasniegšanu.
  • Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

Gulbenes Mākslas skola ir uzskatāma par novada mākslas izglītības centru, jo ir vienīgā skola Gulbenes novadā, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 00”. Sadarbībā ar biedrību Radošo apvienību „Piektā Māja” mākslas skolā tiek piedāvātas interešu izglītības programmas pirmsskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem. Skolas telpās tiek rīkotas izstādes, radošās darbnīcas un vizuālās mākslas pedagogu pilnveides kursi.