KLUSĀ DABA AR ZILO ŠĶĪVI

STARPTAUTISKAIS VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSS

Izcilajam kluso dabu meistaram, vienam no šī žanra pamatlicējiem latviešu glezniecībā, gleznotājam Leo Svempam šogad aprit 120 gadi. Mākslinieka dzimtene ir gleznainā Vidzemes austrumu puse Maliena – vieta, kur joprojām runā augšzemnieku dialektā, vieta, kur sastopas vidzemnieku čaklums un latgaliešu temperaments. Godinot  mākslinieka raženo mūžu,  Gulbenes Mākslas skola sadarbībā ar Gulbenes novada domi un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju aicina iepazīt Gulbenes novada Beļavas pagastā dzimušā gleznotāja  Leo Svempa radošo mantojumu, apjaust mākslinieka dzīves gaitas Latvijas mākslas un vēstures kontekstā.

Vēlamies rosināt konkursa dalībniekus gleznot tikpat spoži, atraisīti un temperamentīgi, kā to mūža garumā darīja talantīgais mākslinieks.  

STARPTAUTISKĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSA

 ” Klusā daba ar zilo šķīvi”

NOLIKUMS

Konkursa tēma:           Klusā daba vēsturiskā un mūsdienu skatījumā

Konkursa rīkotāji:       Gulbenes Mākslas skola

Konkursu atbalsta:       Gulbenes novada dome,  Gulbenes novada vēstures un mākslas  muzejs

 Konkursa mērķis:        Gulbenes novada  kultūrvēsturiskā mantojuma pētniecība, apzināšana un popularizēšana

Konkursa uzdevumi:  – Iepazīt un izzināt gleznotāja, mākslinieka novadnieka Leo Svempa (1897- 1975) devumu un nozīmi latviešu mākslas vēsturē;

                                        -rosināt mākslas skolu audzēkņus uz radošu pašizteikšanos dažādās glezniecības tehnikās;

                                      – aktualizēt klusās dabas žanra nozīmi mākslas izglītībā;

                                       – veicināt sadarbību starp  Latvijas mākslas skolām, Gulbenes novada sadarbības partneriem un to dalībvalstīm;

                                      – iegūt jaunas sadarbības iespējas, idejas, iespaidus, pieredzes apmaiņu – audzēkņiem, pedagogiem, māksliniekiem.

Konkursa dalībnieki:   Konkursā var piedalīties mākslas skolu audzēkņi un mākslas studiju dalībnieki

                                          vecumā no 7-19 gadiem

 Norises vieta :              Kalpaka iela 70A, Gulbene, LV- 4401, Latvija

Darbu iesniegšanas termiņš :     2017.gada  25. aprīlis

Adrese :                        Gulbenes Mākslas skola,

                                              Kalpaka ielā 70A, Gulbene,

                                              Gulbenes novads, LV- 4401 ,

                                               LATVIJA

Sūtot pa pastu:            Darbiem no Latvijas jāpienāk līdz 2017.gada 25.aprīlim,

                                                darbiem no ārzemju dalībniekiem līdz 2017. gada 1.maijam

 Darba autors:               Individuāla persona

Darbu formāts un noformēšana:      Konkursam tiek pieņemti tikai oriģināldarbi.

                                                      – Dalībnieki iesniedz divdimensiju darbus –  A3 formātā ( 30 x 42cm)  A2 formātā (42 x 60 cm).

                                        – Lūdzam iesūtīt darbus bez īpaša noformējuma !

                                                     – Darbi nedrīkst būt ieplēsti, saburzīti, sarullēti vai  salocīti.

                                                      – Darbu otrā pusē jāuzrāda ziņas par autoru, darbu, skolotāju, skolu (pielikums Nr.1).  Darba redzamajā pusē  nekādas ziņas nav jāuzrāda. 

Darbu skaits:                  Izglītības iestāde vai studija var iesniegt  katrā vecuma grupā  līdz 3 darbiem.

 Darba tehnika:               Dažādas glezniecības tehnikas – guaša, akrils,   tempera, akvarelis, eļļa.

 Darbu vērtēšana:           Vecuma grupās:           7-10 gadi

                                                                             11-13 gadi

                                                                             14-16 gadi

                                                                             17-19 gadi

 Vērtēšanas kritēriji:       Konkursā tiek vērtēti tikai individuālie darbi.

                                        – Darba atbilstība konkursa tēmai.

                                        – Autora radošums tēmas atklāsmē.

                                        – Mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte.

Vērtēšanas žūrijas komisija:             – Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji.

Darbus vērtēs starptautiska žūrijas komisija, kuras sastāvā ir profesionāli mākslinieki.

                                         – Papildus starptautiskajai žūrijai darbus var vērtēt un piešķirt balvas citas konkursa norisē ieinteresētas Gulbenes novada iestādes, var tikt izveidota bērnu žūrija.

                                         – Pirmā, otrā, un trešā vieta tiek piešķirtas katrā vecuma grupā.

– Žūrijai ir tiesības katrā vecuma grupā piešķirt veicināšanas balvas un diplomus, noteikt konkursa Lielo Balvu.

                                         – Žūrija patur tiesības: 1) nevērtēt konkursa darbu, kurš neatbilst

                                                                              konkursa uzdevumam vai nosacījumiem;

                                                                               2) piešķirt vairākas pirmās,  otrās vai trešās vietas;

                                                                              3) piešķirt specbalvas par īpašu sniegumu.

Dalībniekiem jāiesniedz:  Katra skola vai studija kopā ar darbiem nosūta arī pieteikumu ar visu   dalībnieku vārdiem ( pielikums Nr.2). Pieteikumu jāaizpilda skaidri  salasāmiem drukātiem burtiem latviešu, angļu vai krievu valodā. Pieteikuma lapu lūdzam  nosūtīt arī  elektroniski : gms@gulbene.lv.

Uzvarētāju apbalvošana:  

                                          Konkursa noslēgums, laureātu apbalvošana un labāko darbu izstādes atklāšana

                               2017.gada 18.maijā Stāmerienas pilī , Gulbenes novada Stāmerienas pagastā.

Organizatoru tiesības:    – Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām un konkursa mērķu sasniegšanai.

                                        – Organizatori labākos vizuālās mākslas darbus var paturēt starptautiskas ceļojošas izstādes veidošanai, izmantot darbus dažāda veida prezentācijai, atsaucoties uz darba autoru, saskaņā ar LR   informācijas atklātības likumu un datu valsts inspekcijas rekomendācijām.

                                       – Pieteikums konkursam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem  noteikumiem un nosacījumiem.

                                       – Organizators darbus pa pastu atpakaļ nesūta.

Darbu saņemšana:       – Konkursa darbus atpakaļ varēs saņemt no 2017.gada 1.septembra, iepriekš sazinoties ar konkursa organizatoriem Gulbenes Mākslas skolā.

Mūsu adrese :

Gulbenes Mākslas skola,

Kalpaka iela 70A, Gulbene,

Gulbenes nov., LV – 4401

Tālr. + 371 64473040

e-pasts: gms@gulbene.lv

Aktuāla informācija par konkursa norisi : www.gulbenesmakslasskola.lv un www.facebook.com/Gulbenes-mākslas-skola

Konkursa  koordinatore : Sandra Dikmane, Gulbenes Mākslas skolas direktore  

                                             tālr. +371 29477941                    e-pasts sandradikmane@gmail.com

                                                              Vēlam veiksmi un ceram uz atsaucību !

Pielikums Nr.1

Informācija par konkursa dalībnieka darbu  

Lūdzam AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM BURTIEM !

 

AUTORA VĀRDS, UZVĀRDS………………………………………………………….

Vecums…………gadi

DARBA NOSAUKUMS:……………………………………………………………………

Tehnika:……………………………………………………………..

 

Skola/studija……………………………………………………….

Adrese:……………………………………………………………………………………………..

Kontakttālrunis:………………………………………………….

e-pasts:………………………………………………………………

 

Pedagogs:…………………………………………………………………………………………

kontakttālrunis…………………………………e-pasts………………………………………

Pielikums Nr. 2

 Skolas vai Studijas nosaukums :

 …………………….…………………………………………………………………..

Adrese : ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

Tālr……………………………………………………………………………………..

E-pasts, kontaktpersona ……………………………………………………………..

 Pievienot uz atsevišķas lapas audzēkņu darbu sarakstu.