Gulbenes Mākslas skola īsteno divas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  1. „Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V21101, programmas ilgums 6 gadi, apjoms 2455 stundas.
  2. „Vizuāli plastiskā māksla”, kods 20V21101, programmas ilgums 6 gadi, apjoms 1460 stundas.

      Pēc skolas beigšanas audzēkņi izstrādā noslēguma darbus un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu.

      2017./18. mācību gadā ir licencētas jaunas programmas ar pilnībā pārstrādātu mācību saturu un jauniem mācību priekšmetiem.

      Skolā piedāvājam apgūt šādus mākslas mācību priekšmetus :

Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati, Darbs materiālā, Veidošana, Dizaina pamati, Tekstils, Formas dizains, Arhitektūras pamati, Datorgrafika, Animācija un Foto pamati.

      Mācību programmu saturs tiek pārskatīts un aktualizēts pēc nepieciešamības vadoties pēc mācību priekšmetu programmu vadlīnijām, sekojot izmaiņām un reformām profesionālās ievirzes izglītības sistēmā, izvērtējot tās un pēc vajadzības ieviešot.