Gulbenes Mākslas skola ir Gulbenes novada domes dibināta un padotībā esoša izglītības iestāde profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā īstenošanai. Skola darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kā arī skolas nolikumu, kas apstiprināts 2017. gada 28. decembra  Gulbenes novada domes sēdē protokols Nr.17, 6.§.

Skolas juridiskā adrese ir O. Kalpaka ielā 70A, Gulbenē, Gulbenes novads, LV 4401.

Šobrīd skolā mācās 250 audzēkņi un strādā 18 pedagogi. Mācības notiek gan Gulbenē, gan mākslas klasēs lauku pagastos sadarbībā ar novada vispārīgās izglītības iestādēm :

  1. Jaungulbenē sadarbībā ar Gulbīša pamatskolu, adrese „Gulbīša pamatskola”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads , LV 4420;
  2. Lejasciemā sadarbībā ar Lejasciema vidusskolu, adrese Annas Sakses iela 3, Lejasciems, Lejasciema pagasts , Gulbenes novads, LV 4412;
  3. Rankā sadarbībā ar Rankas pamatskolu, adrese “Rankas AVS” Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV 4416;
  4. Lizumā sadarbībā ar Lizuma vidusskolu, adreses “Pils” un “Dārznieka māja”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV 4425;
  5. Stāķos sadarbībā ar Stāķu pamatskolu, adrese “Stāķi 7A”-2 , Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads LV 4417.

       Vēsturiskā izziņa

     Gulbenes Mākslas skola ir Gulbenes rajona deputātu padomes 1988. gadā dibināta izglītības iestāde, kuras saimnieciskā un finansiālā darbība bija Gulbenes rajona Kultūras nodaļas pārziņā. Pirmajā mācību gadā skolā mācījās 80 audzēkņi un strādāja 2 pedagogi. No 1997. gada 1.janvāra Gulbenes mākslas skola bija Gulbenes pilsētas kultūrizglītības iestāde, bet pēc teritoriāli administratīvās reformas 2009. gadā skola ir Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāde.

Skola īsteno 2 profesionālās ievirzes izglītības programmas :

  1. Profesionālas ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla” , kods 20V211001, Licence Nr. P-16025, izdota 2017.gada 26.septembrī. Programmas apjoms 2455 stundas, ilgums 6 gadi.
  2.  Profesionālas ievirzes izglītības programma „Vizuāli plastiskā māksla” , kods 20V211001, Licence Nr. P-16026, izdota 2017.gada 26.septembrī. Programmas apjoms 1460, ilgums 6 gadi.

    Daudzi no Gulbenes Mākslas skolas absolventiem izvēlas turpināt izglītību mākslas un dizaina vidējās izglītības iestādēs, vēlāk turpina studijas mākslas augstskolās Latvijā un pasaulē. Šobrīd skolas absolventu vidū populārākās specialitātes ir saistītas ar dizainu un multimēdiju mākslu.