Mācību priekšmeta Mākslas valodas pamati saturs nodrošina izpratni par mākslas veidiem, žanriem, stiliem, tehnikām, to attīstību un kopsakarībām vēsturiskā secībā Latvijā un pasaulē; rosina pētīt, analizēt un interpretēt to.