Mācību priekšmeta Zīmēšana saturs nodrošina saikni starp Gleznošanu, Kompozīciju, Mākslas valodas pamatiem un citiem mācību priekšmetiem. Dod iespējas daudzveidīgi un radoši pielietot iegūtās zīmēšanas prasmes un iemaņas radošai pašizpausmei, apgūt zīmēšanas pamatprincipus, vizuālās izteiksmes līdzekļus un tehniskos paņēmienus.