Par Programmu

„Vizuāli plastiskā māksla 20V 211 001”

Mācību priekšmeti

Stundu saraksts

Stundu saraksts 2023./2024. m.g.

Skolas dokumenti

Iestājpārbaudījumi

nac-GMS-2015-ngldnga

Svarīgi

Pirms iestājpārbaudījumiem ir jāiesniedz šādi dokumenti:
  • Skolas direktorei adresēts ;
  • Uzrādīt dzimšanas apliecību;
  • Izziņa no ģimenes ārsta par veselības stāvokli.

Noteikumi

Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Iekšējās kārtības noteikumi
Darba kārtības noteikumi
Gulbenes Mākslas skolas
audzekņu uzņemšanas noteikumi
Audzēkņu drošības noteikumi
Izglītojamo personas datu aizsardzības noteikumi
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
Kārtība par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem, pārcelšanu nākamajā klasē, atskaitīšanu
Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret audzēkni
KĀRTĪBA, kādā izglītības iestādē notiek attālinātaijs mācību process
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas audzēkņu vecāki un citas personas
Noslēguma darbu izstrādes kārtība
Pasākumu plāns 2021./2022. mācību gadam
Pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam
Pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam
Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot Covid-19 infekcijas izplatību izglītības iestādē